Thông tin liên hệ

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN HÒA

Địa chỉ: Khóm Tân Phú, Phường Tân Hòa, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại : 0270.3823954

Địa chỉ email : ubndtanhoa.tpvl@vinhlong.gov.vn